Музикално общество "Борис Христов"

Header

Чл. 1 Музикалното общество „Борис Христов” обединява приятели и почитатели на Борис Христов от България и чужбина, които приемат целта на Обществото и съдействат за нейното осъществяване.

Чл. 2 (1) Целта на Обществото е да съхрани паметта и делото на Човека, великия българин и гениален оперен артист Борис Христов.

(2) Целта на Музикалното общество е идеална и се постига с моралната и материална подкрепа на почитателите и в чужбина, независимо дали са негови членове..

(3) Музикалното общество „Борис Христов” осъществява самостоятелно или като съорганизатор на държавни и обществени институции, фирми и други юридически и физически лица на инициативи, свързани с Борис Христов, като:

- чествания, концерти, представления, конкурси, срещи, беседи, изложби и др.

- създаване на музикални, литературни, художествени и други творби на изкуството и литературата;

- написване на спомени за Борис Христов от негови колеги, приятели и близки.

 

Членство

Чл. 4 В Музикалното общество „Борис Христов” могат да членуват български и чуждестранни граждани, общности, клубове, дружества и други, които почитат паметта и делото на великия българин и гениален оперен артист Борис Христов.

Имущество

Чл.5 (1) Имуществото на Музикално общество „Борис Христов” се образува от

- дарения, завещания, спонсорство, рекламна дейност.

- други приходи и постъпления, включително лихви от срочни депозити и други.

 

Ръководство

Чл. 6 Музикалното общество се ръководи от тричленно бюро в състав: Председател, Зам. председател и секретар-касиер, избрани от Общото събрание за срок от три години. Първоначалният избор на бюрото се извършва на Учредителното събрание.

Чл. 7 (2) Обществото се представлява от Председателя или заместниците му – заедно или поотделно.

(3) Кореспонденцията на Музикалното общество, с изключение на финансовата, се води на бланка на Музикалното общество „Борис Христов” и се подписва от лицата по ал. 2 и подпечатва с печат на Обществото.

Чл. 8 Настоящият Статут е приет на Учредителното събрание  на Музикалното общество „Борис Христов”, проведено на 19 март 1994 г. Същият може да бъде изменян или допълван на Общото събрание на Музикалното общество с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

boris hristov11

Кой е онлайн?

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта